Marina K. Ivanova

Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, Russia

Publications